Årsmøtepapir.

Referat

 

LHL Karmøy, årsmøte 19. februar 2019, Sanitetsforeningens lokaler, Kopervik

 

Lagets leder Bodhild Fjellby ønsket velkommen.

 

Medlemmer som hadde gått bort i løpet av året ble minnet med ett minutts stillhet.

 

 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.  Kjell Fjellby valgt til møteleder, Johan Sørensen valgt til referent.  Til å underskrive protokollen Bjørg Engevik og Ernst Eriksen.

 

29 frammøtte, hvorav 3 ikke stemmeberettiget,  

 

 

 

Sak 2 Godkjenning av regnskap og årsberetning.

 

Årsberetning for 2018 ble referert av Kjell Fjellby.   

 

Vedtak: Årsberetning for 2018 godkjent.

 

 

 

Regnskapet for 2018 ble referert av Magne Fossmark. 

 

Vedtak: Regnskap for 2018 godkjent.

 

 

 

Sak 3 Behandling av innkomne forslag.

 

Det forelå forslag fra styret om innkjøp av hjertestarter til hjertetrimmen. Det var tidligere søkt tilskudd fra diverse instanser til innkjøp, uten at en har nådd fram.

 

Vedtak: Innkjøp av hjertestarter dekkes over lagets midler. 

 

 

 

Sak 4 Fastsettelse av prioriterte oppgaver i laget.

 

Styret la fram følgende prioriterte liste over oppgaver i laget:

 

  • Videreføre hjerte- og kolstrimmen med fysioterapeut på mandager.

  • Kontingent for trimmen kr 300 pr halvår for medlemmer, ikke medlemmer kr 600.

  • Videreføre turgruppa på onsdager

  • Oppmuntre til sosiale tiltak og andre arrangementer for medlemmer

  • Basar- og strikkegruppe avvikles grunnet liten interesse.  Vi forsøker å starte opp til høsten da noen av medlemmene ønsker det.

 

Vedtak: Tatt til etterretning.

 

 

 

Sak 5   Valg av styre

 

Egil Nornes la fram valgkomiteens innstilling.  Han presiserte at det hadde vært vanskelig å få kandidater til ulke verv i laget.  Av de som var på valg var leder Bodhild Fjellby innstilt på gjenvalg, som nytt styremedlem ble foreslått Marit Bendiksen.

 

Av sittede styremedlemmer ønsket ikke Ruth Ånensen, Tor Y. Benestvedt og Egil M. Nornes gjenvalg.

 

Vedtak: Bodhild Fjellby og Marit Bendiksen ble enstemmig valgt.

 

Styret ble samtidig bedt om snarest å oppnevne valgkomite for neste år

 

 

 

 

 

Styret fikk etter dette følgende sammensetting:

 

Leder Bodhild Fjellby, gjenvalg 1 år

 

Styremedlem Marit Bendiksen, ny 1 år

 

Styremedlem Marit Stokka 1år

 

Sekretær Ester S. Ottosen 1 år

 

IT Ansvarlig Henry O. Forssell 1 år

 

Marit Fossmark fører regnskapet for laget men er ikke medlem av styret.

 

 

 

 

 

 

 

Kopervik, 20.02.19

 

 

 

 

 

Bjørg Engevik                                                     Ernst Eriksen

 

 

Sakliste

Årsmøtet 2019 Karmøy LHL.

Bare personer med gyldig medlemskap har stemmerett. Styret har ikke

stemmerett ved godkjenning av årsberetning og årsregnskapet.

 

Sakliste:

Sak 1:             Godkjenning av innkalling og sakliste.     

                        Valg av møteleder:   Styret foreslår Kjell Fjellby

                        Valg av referent:      Styret foreslår Johan Sørensen

                        Signering av referatet:

 

Sak 2:             Godkjenning av årsberetning og regnskap.

 

Sak 3:             Behandling av innkomne forslag.

                        Hjertestarter til hjertetrimmen.

 

Sak 4:             Fastsetting av prioriterte oppgaver for laget.

                        Videreføre hjerte og kols trimmen med fysioterapeut på mandager.

                        Kontingent for medlemmer kr 300 pr halvår, ikke medlemmer kr 600.

                        Videreføre turgruppen på onsdager

                        Oppmuntre til sosiale tiltak og andre arrangementer for medlemmene.

 

Sak 5:             Valg av styret

                        Se vedlegg.

Årsrapport

Årsberetning for 2019...

NB: Bruk ”tab-tasten” for å gå til neste hvite felt. Feltene vil utvide seg etter hvert som du skriver og trenger mer plass.

 

Generell informasjon

Lagets navn

     LHL KARMØY

Lagets nummer

     2013

Antall medlemmer

     240

Lagets kontonummer

     33611740870

Antall styremøter

     9

Anslag frivillige medarbeidere

     20

Styrets beretning

Innledning

     

Et aktivt år i 2018. God oppslutning på Hjerte/kolstrimmen, Turgruppa har vært aktiv med ulik oppmøte, fra 3 til 10 stk. Temamøtene har hatt god oppslutning, med gode foredragsholdere.

Vår fysioterapeut, Linda Kaukonnen, sluttet i fjord på grunn av svangerskap, fikk ikke tak i ny, men da overtok Kjell og Bodhild ut året. Januar 2019 så fikk vi ny fysioterapeut, Linda Eikeland, Hun skal ha trimmen til juni.

Takk til Marit Fossmark som fører regnskapet og Henry Oskar som er vår IT ansvarlig.

Takk til dere som har vært pådrivere, på temamøtene og ellers.

Lagsmøter

     5 Temamøter. Familieavslutning på Blikshavn, 35 stk. Julemøte. Årsmøte. Tilsamman 8 møter

 

Interessepolitiske saker

     grasrotandelen ga i 2018 5628,42 kr. Bli grasrotgiver du og. 5% går tilbake til laget.

 

Brukermedvirkning i råd og utvalg

     

Ett medlem er med i Reumatikernes råd

Likemannsarbeid

     

Vi har 4 likemenn fra laget, som er aktive ved Haugesund Sykehus 7 ganger i året. Det er i samarbeid med LHL Tysvær og Bokn og LHL Haugesund.

Trimgrupper, turgruppe og basargruppe 1ste tirsdag i mnd

Studiearbeid og kurs

     Studieveiledningskur Sandnes 1stk, Likemanskurs 1 stk, Regionsamling LHL Gardermoen 1 stk, Lagsamling Rogaland 1 stk,  Kolibri Akutten Sandnes 1 stk

 

Fysisk aktivitet

     Faste fysiske aktiviteter:

 

Mandag: Hjertetrim kl 17.00 på Kopervik skole Ca 24 stk hver gang

Kols kl. 18.15 på Vea Sykehjem, der varierer det ca 8 pr gang i løpet av året. Også i år har vi fått nye trimmere. Det er fysioterapeut som har trimmen.

 

Onsdag: Turgruppe kl 17.00. Går tur rundt om i distriktet. Der møtes mellom 3 og 8 pr. gang

 

 

 

 

 

Sosiale tiltak, arrangementer og aksjoner

     

Temamøter med foredragsholdere, basar og årsmøte.

Familieavslutning på Blikshavn 35 stk.

To av medlemmene har vært på Kolskurs, snakket om sine erfaringer.

 

Frivilligheten i Karmøy Kommune

 

Økonomi og inntektsgivende arbeid NB: legg ved eget regnskap!

     Se vedlagt regnskap

 

Arbeidsgrupper, utvalg og prosjekter

     Basargruppe 1ste tirsdag i mnd kl 11.00 – 13.30/14.00

Ingen kjøkkenkomite i år heller, men ett par medlemmer har stilt opp.

 

Andre tiltak

     

 

Sted og dato

     

Kopervik 11.02 2019

Underskrifter, styret

     

Bodhild Fjellby                        Sign

Ester Snørteland Ottosen       Sign

 

Marit Stokka                             Sign

 

Henry Oskar forssell               Sign

 

     

Ruth Ånensen                         Sign

 

Tor Yngvar Benestvedt          Sign

Egil Magne Nornes                 Sign

 

 

 

 

 

 

Valg 2019

 

 

 

Styret har i 2018 bestått av:      Leder             Bodhild Fjellby stiller til gjenvalg (1 år)

 

                                                           Nestleder Marit Stokka

 

                                                           Kasserer Marit Fossmark

 

                                                           Sekretær Ester S Ottosen

 

                                                           IT ansvarlig Henry O. Forssell

 

                                                           Styremedlem Ruth Ånensen (går ut)

 

                                                           Styremedlem Tor Y Benestvedt (går ut)

 

                                                           Styremedlem Egil M Nornes (Går ut)

 

 

 

Valgkomiteen innstiller følgende:

 

Bodhild Fjellby stiller til gjenvalg for et år

 

 Marit Bendiksen som styremedlem for et år.

 

 

 

 

 

Styret oppfordrer årsmøtet til benkeforslag til nye styremedlemmer da det er en utfordring å finne personer til styret.

 

 

 

 

 

Valgkomiteen

 

LHL Karmøy

 

 

 

Kommentarer til regnskapet 2018

 

 

 

Inntekter:

 

 

 

Nedgang egenandeler trening skyldes lavere kontingent.

 

 

 

Det er ikke mottatt tilskudd fra Karmøy Kommune.

 

 

 

Hovedbasaren er utsatt .

 

 

 

Utgifter:

 

 

 

Nedgang i lønnsutgiftene.

 

 

 

Gevinster basar gjelder innkjøp av materiell til basaren som skal avholdes i 2019.

 

 

 

 

 

Balanse

 

 

 

Årets underskudd på kr 4.695,12 er bokført mot egenkapital.

 

Oppgjør fra Funkis og LHL (moms) er mottatt i januar 2019 , men inntektsført 2018.

 

 

 

30.01.2019

 

Marit Fossmark

 

 

 

       
UTGIFTER 2018 2017  
Instruktører hjertetrim/kols 43 680,00 60 840,00  
Arbeidsgiveravgift   8 578,00  
Utstyr      
Husleie 7 987,50 5 656,00  
Frimerker   2 623,00  
Mat julemøte 6 126,50    
Kontorutgifter   920,00  
Oppmerksomheter 2 238,20 1 441,00  
Gave til sykehus 33 300,00 33 300,00  
Kurs og reiseutgifter 3 783,50 17 299,20  
Bevertning arrangement 4 753,90 5 665,65  
Gevinster møter 4 015,88 3 310,79  
Gevinster basar 5 984,50 6 366,05  
Honorar møter   1 000,00  
Nettside 855,00 1 710,00  
Æresmedlem 350,00 350,00  
SUM 113 074,98 149 059,69  
       
RESULTAT -4 695,12 6 787,16  
       
Egenkapital 1/1 255 537,07 226 252,61  
Egenkapital Sør Karmøy Lag   22 497,30  
Årets resultat -4 695,12 6 787,16  
EGENKAPITAL 31.12. 250 841,95 255 537,07  
Kortsiktig gjeld   8 870,50  
Sum 250 841,95 264 407,57  
       
Bank 3361.17.40870 236 978,31 264 407,57  
Inntekt, bokført ikke betalt 13 863,64    
Sum 250 841,95    
30.01.2019      
Marit Fossmark